Digi

Politika privatnosti

Molimo vas da pročitate sledeći tekst kako biste saznali više o našoj politici privatnosti i načinu na koji koristimo i obrađujemo lične podatke koje primamo i sakupljamo od naših korisnika.

BeotelNet-ISP ozbiljno shvata vašu privatnost. Registracijom kod BeotelNet-ISP smatra se da je korisnik upoznat i saglasan sa navodima iz ove politike.

Prikupljanje ličnih podataka

BeotelNet-ISP vrši prikupljanje ličnih podataka na različite načine, kao na primer preko web sajt "cookies" (u daljem tekstu "kolačići"), prilikom naručivanja naših usluga ili učešćem u BeotelNet-ISP anketama.

Kada se registrujete kod nas kao korisnik, BeotelNet-ISP će tražiti vaše podatke u toku registracije u cilju pružanja informacija i usluga koje tražite, kao i za marketing, prodaju i razvoj proizvoda i usluga. BeotelNet-ISP takođe prikuplja informacije korisnika usluga o aktivnostima na web sajtu preko log zapisa na web serveru.

Osim u slučajevima registracije, BeotelNet-ISP može prikupljati lične podatke koje ste popunili prilikom učešća na manifestacijama, promocijama, takmičenjima, on-line anketama koje organizuje BeotelNet-ISP ili neki od BeotelNet-ISP partnera.

Korišćenje ličnih podataka

Glavni cilj BeotelNet-ISP-a prilikom prikupljanja ličnih podataka jeste pružanje željenih usluga našim korisnicima, kao i unapređenje kvaliteta usluga.

BeotelNet-ISP se bavi obradom i istraživanjem prikupljenih ličnih podataka iz različitih izvora zbog boljeg razumevanja potreba i interesovanja korisnika.

Osim u slučaju da se aktivno opredelite da ne primate informacije iz BeotelNet-ISP, mi ćemo vam periodično slati informacije, kao što su akcije, izmene ili nove usluge, kao i BeotelNet-ISP bilten.

Zaštita ličnih podataka

BeotelNet-ISP ne ustupa, prodaje, niti deli vaše lične podatke trećim licima osim u slučaju nabavke proizvoda ili pružanja usluge na vaš zahtev.

BeotelNet-ISP može deliti vaše podatke sa BeotelNet-ISP partnerima i možemo vam slati informacije o proizvodima ili uslugama BeotelNet-ISP partnera koje bi vas mogle zanimati.

Ukoliko ne želite da primate promotivni materijal koji se tiče proizvoda i usluga BeotelNet-ISP partnera, i naglasite ovaj izbor prilikom predaje ličnih podataka BeotelNet-ISP -u, BeotelNet-ISP će poštovati vaš izbor tako što neće dostaviti vaše podatke BeotelNet-ISP partnerima.

Upotreba kolačića (eng. "cookies")

U cilju unapređenja našeg sajta koristimo "kolačiće" za praćenje vaših poseta. "Kolačić" je jedan deo podatka koji web server može privremeno da snimi u vaš pretraživač. Ovo je korisno zbog toga što omogućuje vašem pretraživaču da zapamti određene podatke kojima web server kasnije može pristupiti.

BeotelNet-ISP koristi kolačiće zbog:

 1. Identifikacije web korisnika - Kolačić će biti formiran kada se prijavite na našu web stranicu i biće uništen kada se odjavite.
 2. Procene broja poseta - Svakom korisničkom pretraživaču biće dodeljen jedinstveni kolačić koji će zatim biti upotrebljen za analizu razlika u ponašanju između registrovanih korisnika i običnih posetilaca web sajta.
 3. Praćenja pretraživanja sajta - BeotelNet-ISP prati i analizira načine pretraživanja web sajta.
 4. Merenja web saobraćaja - BeotelNet-ISP koristi kolačiće radi razumevanja i sagledavanja broja posetilaca i saobraćaja koji se realizuje unutar sajta.

Objave i izmene

BeotelNet-ISP zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu politiku u bilo kom trenutku. Ukoliko BeotelNet-ISP izvrši izmenu ove politike, nova verzija će biti postavljena na web sajt BeotelNet-ISP-a. Korisnici su obavezni da redovno pregledaju ovu politiku kako bi u svakom trenutku bili upoznati sa politikom privatnosti BeotelNet-ISP-a.

BeotelNet-ISP je otvoren za sve vrste sugestija tako da možete slobodno da nas kontaktirate ukoliko imate bilo kakvih pitanja.

Opšti uslovi pružanja IPTV usluge

Opšte odredbe

Opštim uslovima za pružanje IPTV usluge uređuju se međusobna prava i obaveze:

 1. Društva za pružanje usluga interneta BeotelNet-ISP d.o.o (Provajdera) i
 2. Korisnika IPTV usluge u vezi sa zaključenjem ugovora o korišćenju usluge IPTV-a, isključivo putem internet mreže Provajdera, a u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative. Detaljna specifikacija paketa usluga, cenovnik i promotivne vezane za Servis objavljuju se na web stranici Provajdera.

Definicija servisa

IPTV – Internet Protocol Television je usluga koja omogućava distribuciju televizijskog programa i drugih video/audio sadržaja do korisnika dobijenih od strane Emitera (proizvođača sadržaja emitovanog programa).

Važenje ugovora

Ugovor se zaključuje na određeno vreme u zavisnosti od izabrane promocije, računajući od dana potpisivanja. Ukoliko Korisnik ne otkaže obnovu Ugovora pisanim putem (redovnom poštom ili mail-om na adresu prodaja@isp.beotel.net) ili neposredno u prodajnim mestima BeotelNeta najkasnije 10 dana pre isteka Ugovora, smatra se da je važenje Ugovora produženo na neodređeno vreme, uz mogućnost jednostranog otkaza sa dejstvom od trenutka saopštenja Korisnika da želi da raskine korisnički odnos, uz uslov da je vratio korisničku opremu i izmirio obavezu pretplate za period od isteka osnovnog perioda važenja Ugovora do momenta davanja izjave o raskidu.

Vreme trajanja Ugovora označeno u prvom stavu ovog člana jeste bitan elemenat Ugovora, te ugovorne strane posebno ugovaraju ukoliko korisnik želi da raskine Ugovor pre isteka ugovorne obaveze, osim u slučaju nepoštovanja obaveza od strane BeotelNeta, dužan je da BeotelNetu na ime obeštećenja isplati sve pretplate do kraja ugovorne obaveze u roku od 7 dana od isteka poslednje pretplate, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Potpisivanjem Ugovora prestaju da važe svi ranije potpisani ugovori koji se odnose na navedeni telefonski priključak.

Ponovno potpisivanje Ugovora uslovljeno je izmirivanjem svih dugovanja nastalih po prethodnim ugovorima.

Korisnik ima pravo da raskine Ugovor bez naknade 14 dana od potpisivanja Ugovora uz obavezu vraćanja preuzete opreme u stanju u kojem je preuzeo, u suprotnom Korisniku će se naplatiti odgovarajuća naknada za oštećenu Opremu, po važećem cenovniku.

Obaveze BeotelNeta

BeotelNet je u obavezi:

 • Da realizuje IPTV priključak preko sopstvene internet mreže ukoliko postoje tehničke mogućnosti i potrebni preduslovi;
 • Da Korisniku omogući korišćenje usluge iz ovog Ugovora;
 • Korisniku pruži odgovarajuću stručnu pomoć tokom važenja Ugovora;
 • Korisniku omogući pristup internetu prema specifikaciji usluge;
 • Ne vrši povredu tajnosti podataka o Korisniku i informacijama koje prenosi;
 • Bez odlaganja obavesti Korisnika o problemima koje ustanovi na njegovom korisničkom priključku;
 • Ukoliko tokom važenja Ugovora Korisnik ima tehničkih problema u vezi sa korišćenjem usluge bez svoje krivice, ima pravo da uputi reklamaciju na telefon 011/4255-000 ili na e-mail adresu prodaja@isp.beotel.net najkasnije u roku od 3 dana od nastale neregularnosti. BeotelNet će ispitati reklamaciju u roku od 5 dana, u složenijim slučajevima do 10 dana od prijema reklamacije i ako je reklamacija osnovana korigovati iznos mesečnog zaduženja Korisnika.

Obaveze korisnika

 • Korisnik je dužan da u cilju realizacije Ugovora BeotelNetu dostavi kompletne i ispravne podatke, odnosno: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefonskog priključka, relevantnu e- mail adresu, JMBG i da u slučaju bilo kakve promene o navedenim podacima obavesti BeotelNet najkasnije 7 dana od nastanka promene. Eventualne štetne posledice koje proizađu usled izostanka obaveštenja promene o navedenim podacima snosi isključivo Korisnik;
 • Da se prilikom instaliranja opreme i korišćenja servisa pridržava uputstava koje je dobio od BeotelNeta;
 • Da BeotelNet IPTV servis koristi samo za svoje potrebe;
 • Da uredno i blagovremeno plaća mesečnu pretplatu za korišćenje servisa. Informacije o načinima plaćanja nalaze se na adresi http://www.beotel.net/;
 • Da smetnje u korišćenju usluge blagovremeno prijavi BeotelNetu;
 • Da na internet mreži ne čini ono što se smatra nedozvoljenim ponašanjem Korisnika navedenim u članu "Nedozvoljeno ponašanje korisnika".

Instalacija i korišćenje opreme

 • BeotelNet će pristupiti izvršenju svojih obaveza po prijemu potpisanog i overenog Ugovora od strane Korisnika;
 • BeotelNet daje, a Korisnik prima na korišćenje sledeću opremu: STB uređaj (osnovno sredstvo BeotelNeta) čiji je serijski broj MAC adresa naznačena na Ugovoru;
 • Prilikom raskida Ugovora, Korisnik je dužan da plati iznos zaostale pretplate kao i da vrati opremu koja mu je data na korišćenje u ispravnom stanju i u originalnoj ambalaži;
 • Ukoliko prilikom vraćanja, u funkcionalnom smislu oprema nije u stanju u kome bila kada je preuzeta od BeotelNeta ili je nekompletna, BeotelNet će Korisniku naplatiti odgovarajuću nadoknadu i to: STB uređaj 9500,00 dinara, kablovi 150,00 dinara, instalacioni CD 100,00 dinara, kutija uređaja 100,00 dinara, sve u roku od 15 dana utvrđenog oštećenja ili gubitka opreme, pod pretnjom prinudnog izvršenja;
 • BeotelNet pruža tehničku podršku za instalaciju i održavanje samo one komunikacione opreme koja je preuzeta od BeotelNeta u sklopu realizacije BeotelNet servisa;
 • Za opremu koju korisnik nabavi samostalno BeotelNet ne garantuje kvalitet rada niti preuzima bilo kakvu odgovornost;
 • BeotelNet nije dužan da instalira, održava niti vrši bilo kakve intervencije na računaru ili lokalnoj računarskoj mreži kod Korisnika osim u vezi sa opremom potrebnom za relizaciju BeotelNet IPTV servisa koju je Korisnik dobio na korišćenje od BeotelNeta. Navedeno dodatno angažovanje BeotelNeta posebno će se ugovoriti I naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom BeotelNeta.

Cena servisa i način plaćanja

Mesečna naknada za korišćenje BeotelNet servisa plaća se shodno izabranom Paketu i važećem cenovniku BeotelNeta koji je uvek dostupan na web strani http://www.beotel.net/ i smatra se sastavnim delom ovog Ugovora.

Servis je kontinuiran i Korisnik je u obavezi da za pružene usluge plaća naknadu svakog meseca u skladu sa odredbama Ugovora tokom perioda važenja, bez obzira da li je servis korišćen.

BeotelNet zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Korisnika po ovom Ugovoru i o čemu će blagovremeno, na pogodan način (putem elektronske pošte i/ili isticanjem obaveštenja na web stranici BeotelNeta) obavestiti Korisnika najmanje 15 dana pre stupanja na snagu, te su izmene i dopune Cenovnika sastavni deo ovog Ugovora. Promena Cenovnika ni u kom slučaju se ne odnosi na usluge za koje je naknada već uplaćena u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

Korisnik je saglasan da prihvata sve nastale promene, ukoliko u roku od 3 dana od postavljanja obaveštenja o promeni, ne obavesti BeotelNet e-mailom na adresu prodaja@isp.beotel.net.

Korisnik potpisom ovog Ugovora neopozivo potvrđuje da za vreme kada je ograničen ili privremeno ukinut servis zbog neizmirenih obaveza BeotelNet IPTV servis će se tarifirati po punoj ceni važećeg paketa.

Ukoliko Korisnik ne bude uredno plaćao Uslugu duže od 30 dana BeotelNet ima pravo da otkaže port (Ugovor) i Korisnika duži za neizmirene obaveze do isteka Ugovora po punoj ceni važećeg paketa u okviru redovne ponude.

Promotivne akcije

Za vreme važenja ove promotivne ponude nije moguće ostvariti prednosti druge promotivne ponude.

Nedozvoljeno ponašanje korisnika

Ponašanje Korisnika smatra se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio BeotelNet. Takođe nije dozvoljeno ponašanje Korisnika koje na bilo koji način ugrožava rad ili nanosi štetu opremi BeotelNeta.

Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup; ukoliko se njime vrši povreda autorskih prava i prava industrijske svojine; ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije; ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava.

Zabranjeno je svako neovlašćeno snimanje, javno objavljivanje i distribucija programskih sadržaja koji su Korisniku dostupni korišćenjem Usluge i dodatnih usluga, kao i svaki drugi oblik iskorišćavanja istih, u bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu.

Ukoliko po svojoj oceni BeotelNet zaključi da se Korisnik ponaša na nedozvoljeni način, BeotelNet ima pravo da Korisnika upozori da sa nedozvoljenim radnjama odmah prestane kao i da suspenduje korišćenje servisa do daljnjeg.

BeotelNet ima pravo da podatke o Korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid za to ovlašćenim zainteresovanim licima.

Ukoliko Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem BeotelNet ima pravo da trajno isključi Korisnika i u tom slučaju Korisnik nema nikakva prava na povraćaj iznosa naknade koji do raskida Ugovora nije stigao da iskoristi. Korisnik je odgovoran i za svu štetu koju prouzrokuje ovakvim svojim ponašanjem. Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način, odgovara isključivo korisnik.

Korisnik je u obavezi da poštuje pozitivno pravne propise i međunardno pravo u pogledu zaštite autorskih prava i prava industrije svojine. U smislu prethodnog stava, zabranjeno je svako neovlašćeno snimanje, javno objavljivanje i distribucija programskih sadržaja koji su Korisniku dostupni korišćenjem Usluge i dodatnih usluga, kao i svaki drugi oblik iskorišćavanja istih, u bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu.

U slučaju da usled ponašanja Korisnika dođe do pokretanja bilo kakvog postupka pred pravosudnim i drugim nadležnim organima, Korisnik je u obavezi da preuzme celokupnu odgovornost za učinjenu povredu autorskih prava i prava industrijske svojine i da nadoknadi BeotelNetu celokupnu štetu prouzrokovanu u vezi sa tim.

Otkaz ugovora

Korisnik ima pravo jednostranog raskida Ugovora, koji mora podneti najkasnije poslednjeg dana u mesecu za koji je izmirio obavezu uplate mesečne pretplate. Pri raskidu Ugovora korisniku se na njegov zahtev, najkasnije 5 dana pre isteka aktivne pretplate, može izdati migracioni kod (MIK), ukoliko je korisnik vratio opremu.

MIK koji je izdat korisniku pri raskidu Ugovora, važiće do isteka njegove IPTV pretplate (bez obzira na period važenja naznačen na potvrdi).

Korisnik je u obavezi da prilikom raskida Ugovora vrati opremu u istom stanju u kom mu je predata prilikom potpisivanja Ugovora.

Ograničenje odgovornosti BeotelNeta

Korisnik mora da obezbedi tehničke uslove uspostavljanja internet konekcije na mreži BeotelNeta za ostvarivanje IPTV usluge. BeotelNet nije odgovoran za nefunkcionalnost ili nepravilnosti u funkcionisanju IPTV priključka na koje ne može da utiče (tehnički problemi u funkcionisanju infrastrukture delova interneta ili delova mrežne infrastrukture „Telekoma Srbije“, radovi na infrastrukturi telefonske mreže, isključenje telefonskog priključka na kojem je realizovan IPTV, viša sila, nepravilnosti u radu mreže, hardvera ili softvera Korisnika i slično).

BeotelNet ne odgovara za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima, kao ni u pogledu sigurnosti, prava pristupa i pristup internetu u okviru mreže Korisnika.

BeotelNet ne odgovara za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede ili zanemarivanja obaveze čuvanja tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu učinjenom od strane Korisnika.

BeotelNet ne odgovara za sadržaj, sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima interneta, kao ni za sigurnost datoteka preuzetih sa interneta. Ukoliko Korisnik bude objekat ugrožavanja u smislu prethodnog stava, BeotelNet će mu, u granicama svojih mogućnosti i bez garancija za uspeh, pružiti stručnu pomoć u otkrivanju i onemogućavanju takvih aktivnosti.

BeotelNet ne odgovara za prekid rada IPTV servisa Korisnika ni ukoliko prekid nastupi kao posledica radova BeotelNeta na infrastrukturi svoje mreže pod uslovom da BeotelNet o tome blagovremeno obavesti korisnika (najkasnije jedan dan pre otpočinjanja radova) i da prekid ne traje duže od 24h.

Emiter i BeotelNet imaju pravo izmene paketa, programa i TV kanala. U slučaju promene kanala ili Paketa, BeotelNet će na pogodan način obavestiti Korisnika o navedenim izmenama i početku njihove primene. BeotelNet ne odgovara Korisniku za sve izmene ili prekide koji mogu nastati od strane Emitera. BeotelNet ne odgovara za kašnjenje ili prekide u signalima koje šalje Emiter.

Prelazne i završne odredbe

Ugovorne strane ne mogu svoja prava i obaveze po ovom Ugovoru prenositi na treća lica, niti treća lica mogu postupati po ovom Ugovoru. Izuzetak mogu biti samo slučajevi kada se prenos izvrši uz obostranu saglasnost Ugovornih strana o čemu mora postojati odgovarajuća pisana dokumentacija.

Komunikacija ili obaveštavanja ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog ugovora, vršiće se isključivo u pisanoj formi, sa kojom se izjednačuje i slanje obaveštenja putem elektronske pošte na e-mail adresu Korisnika navedenu u Ugovoru ili isticanjem obaveštenja na web stranici BeotelNeta (http://www.beotel.net/). Ugovorne strane saglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, u duhu poslovne saradnje i dobrih poslovnih običaja, a u slučajevima kada to nije moguće za rešavanje sporova nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

ADSL Express

Potpuno besplatno isporučujemo na Vašu kućnu adresu paket za aktivaciju korisničkog Ugovora! Ukoliko niste u mogućnosti da posetite naše prodajno mesto, u roku od jednog radnog dana dostavljamo Vam na kućnu adresu sve što je potrebno za povezivanje na ADSL Internet. ADSL Express je posebno pogodan za korisnike koji u blizini nemaju prodajno mesto BeotelNeta.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 011/ 4255-000 ili putem e-mail-a: adsl-info@isp.beotel.net.