IPTV

Opšti uslovi i politika privatnosti


Molimo vas da pročitate sledeći tekst kako biste saznali više o našoj politici privatnosti i načinu na koji koristimo i obrađujemo lične podatke koje primamo i sakupljamo od naših korisnika.

BeotelNet-ISP ozbiljno shvata vašu privatnost. Registracijom kod BeotelNet-ISP smatra se da je korisnik upoznat i saglasan sa navodima iz ove politike.

Prikupljanje ličnih podataka

BeotelNet-ISP vrši prikupljanje ličnih podataka na različite načine, kao na primer preko web sajt "cookies" (u daljem tekstu "kolačići"), prilikom naručivanja naših usluga ili učešćem u BeotelNet-ISP anketama.

Kada se registrujete kod nas kao korisnik, BeotelNet-ISP će tražiti vaše podatke u toku registracije u cilju pružanja informacija i usluga koje tražite, kao i za marketing, prodaju i razvoj proizvoda i usluga. BeotelNet-ISP takođe prikuplja informacije korisnika usluga o aktivnostima na web sajtu preko log zapisa na web serveru.

Osim u slučajevima registracije, BeotelNet-ISP može prikupljati lične podatke koje ste popunili prilikom učešća na manifestacijama, promocijama, takmičenjima, on-line anketama koje organizuje BeotelNet-ISP ili neki od BeotelNet-ISP partnera.

Korišćenje ličnih podataka

Glavni cilj BeotelNet-ISP-a prilikom prikupljanja ličnih podataka jeste pružanje željenih usluga našim korisnicima, kao i unapređenje kvaliteta usluga.

BeotelNet-ISP se bavi obradom i istraživanjem prikupljenih ličnih podataka iz različitih izvora zbog boljeg razumevanja potreba i interesovanja korisnika.

Osim u slučaju da se aktivno opredelite da ne primate informacije iz BeotelNet-ISP, mi ćemo vam periodično slati informacije, kao što su akcije, izmene ili nove usluge, kao i BeotelNet-ISP bilten.

Zaštita ličnih podataka

BeotelNet-ISP ne ustupa, prodaje, niti deli vaše lične podatke trećim licima osim u slučaju nabavke proizvoda ili pružanja usluge na vaš zahtev.

BeotelNet-ISP može deliti vaše podatke sa BeotelNet-ISP partnerima i možemo vam slati informacije o proizvodima ili uslugama BeotelNet-ISP partnera koje bi vas mogle zanimati.

Ukoliko ne želite da primate promotivni materijal koji se tiče proizvoda i usluga BeotelNet-ISP partnera, i naglasite ovaj izbor prilikom predaje ličnih podataka BeotelNet-ISP -u, BeotelNet-ISP će poštovati vaš izbor tako što neće dostaviti vaše podatke BeotelNet-ISP partnerima.

Upotreba kolačića (eng. "cookies")

U cilju unapređenja našeg sajta koristimo "kolačiće" za praćenje vaših poseta. "Kolačić" je jedan deo podatka koji web server može privremeno da snimi u vaš pretraživač. Ovo je korisno zbog toga što omogućuje vašem pretraživaču da zapamti određene podatke kojima web server kasnije može pristupiti.

BeotelNet-ISP koristi kolačiće zbog:

 1. Identifikacije web korisnika - Kolačić će biti formiran kada se prijavite na našu web stranicu i biće uništen kada se odjavite.
 2. Procene broja poseta - Svakom korisničkom pretraživaču biće dodeljen jedinstveni kolačić koji će zatim biti upotrebljen za analizu razlika u ponašanju između registrovanih korisnika i običnih posetilaca web sajta.
 3. Praćenja pretraživanja sajta - BeotelNet-ISP prati i analizira načine pretraživanja web sajta.
 4. Merenja web saobraćaja - BeotelNet-ISP koristi kolačiće radi razumevanja i sagledavanja broja posetilaca i saobraćaja koji se realizuje unutar sajta.

Objave i izmene

BeotelNet-ISP zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu politiku u bilo kom trenutku. Ukoliko BeotelNet-ISP izvrši izmenu ove politike, nova verzija će biti postavljena na web sajt BeotelNet-ISP-a. Korisnici su obavezni da redovno pregledaju ovu politiku kako bi u svakom trenutku bili upoznati sa politikom privatnosti BeotelNet-ISP-a.

BeotelNet-ISP je otvoren za sve vrste sugestija tako da možete slobodno da nas kontaktirate ukoliko imate bilo kakvih pitanja.

Opšte odredbe

Opštim uslovima za pružanje IPTV usluge uređuju se međusobna prava i obaveze:

 1. Društva za pružanje usluga interneta BeotelNet-ISP d.o.o (Provajdera) i
 2. Korisnika IPTV usluge u vezi sa zaključenjem ugovora o korišćenju usluge IPTV-a, isključivo putem internet mreže Provajdera, a u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative. Detaljna specifikacija paketa usluga, cenovnik i promotivne vezane za Servis objavljuju se na web stranici Provajdera.

Definicija servisa

IPTV – Internet Protocol Television je usluga koja omogućava distribuciju televizijskog programa i drugih video/audio sadržaja do korisnika dobijenih od strane Emitera (proizvođača sadržaja emitovanog programa).

Važenje ugovora

Ugovor se zaključuje na određeno vreme u zavisnosti od izabrane promocije, računajući od dana potpisivanja. Ukoliko Korisnik ne otkaže obnovu Ugovora pisanim putem (redovnom poštom ili mail-om na adresu prodaja@isp.beotel.net) ili neposredno u prodajnim mestima BeotelNeta najkasnije 10 dana pre isteka Ugovora, smatra se da je važenje Ugovora produženo na neodređeno vreme, uz mogućnost jednostranog otkaza sa dejstvom od trenutka saopštenja Korisnika da želi da raskine korisnički odnos, uz uslov da je vratio korisničku opremu i izmirio obavezu pretplate za period od isteka osnovnog perioda važenja Ugovora do momenta davanja izjave o raskidu.

Vreme trajanja Ugovora označeno u prvom stavu ovog člana jeste bitan elemenat Ugovora, te ugovorne strane posebno ugovaraju ukoliko korisnik želi da raskine Ugovor pre isteka ugovorne obaveze, osim u slučaju nepoštovanja obaveza od strane BeotelNeta, dužan je da BeotelNetu na ime obeštećenja isplati sve pretplate do kraja ugovorne obaveze u roku od 7 dana od isteka poslednje pretplate, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Potpisivanjem Ugovora prestaju da važe svi ranije potpisani ugovori koji se odnose na navedeni telefonski priključak.

Ponovno potpisivanje Ugovora uslovljeno je izmirivanjem svih dugovanja nastalih po prethodnim ugovorima.

Korisnik ima pravo da raskine Ugovor bez naknade 14 dana od potpisivanja Ugovora uz obavezu vraćanja preuzete opreme u stanju u kojem je preuzeo, u suprotnom Korisniku će se naplatiti odgovarajuća naknada za oštećenu Opremu, po važećem cenovniku.

Obaveze BeotelNeta

BeotelNet je u obavezi:

 • Da realizuje IPTV priključak preko sopstvene internet mreže ukoliko postoje tehničke mogućnosti i potrebni preduslovi;
 • Da Korisniku omogući korišćenje usluge iz ovog Ugovora;
 • Korisniku pruži odgovarajuću stručnu pomoć tokom važenja Ugovora;
 • Korisniku omogući pristup internetu prema specifikaciji usluge;
 • Ne vrši povredu tajnosti podataka o Korisniku i informacijama koje prenosi;
 • Bez odlaganja obavesti Korisnika o problemima koje ustanovi na njegovom korisničkom priključku;
 • Ukoliko tokom važenja Ugovora Korisnik ima tehničkih problema u vezi sa korišćenjem usluge bez svoje krivice, ima pravo da uputi reklamaciju na telefon 011/4255-000 ili na e-mail adresu prodaja@isp.beotel.net najkasnije u roku od 3 dana od nastale neregularnosti. BeotelNet će ispitati reklamaciju u roku od 5 dana, u složenijim slučajevima do 10 dana od prijema reklamacije i ako je reklamacija osnovana korigovati iznos mesečnog zaduženja Korisnika.

Obaveze korisnika

 • Korisnik je dužan da u cilju realizacije Ugovora BeotelNetu dostavi kompletne i ispravne podatke, odnosno: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefonskog priključka, relevantnu e- mail adresu, JMBG i da u slučaju bilo kakve promene o navedenim podacima obavesti BeotelNet najkasnije 7 dana od nastanka promene. Eventualne štetne posledice koje proizađu usled izostanka obaveštenja promene o navedenim podacima snosi isključivo Korisnik;
 • Da se prilikom instaliranja opreme i korišćenja servisa pridržava uputstava koje je dobio od BeotelNeta;
 • Da BeotelNet IPTV servis koristi samo za svoje potrebe;
 • Da uredno i blagovremeno plaća mesečnu pretplatu za korišćenje servisa. Informacije o načinima plaćanja nalaze se na adresi http://www.beotel.net/;
 • Da smetnje u korišćenju usluge blagovremeno prijavi BeotelNetu;
 • Da na internet mreži ne čini ono što se smatra nedozvoljenim ponašanjem Korisnika navedenim u članu "Nedozvoljeno ponašanje korisnika".

Instalacija i korišćenje opreme

 • BeotelNet će pristupiti izvršenju svojih obaveza po prijemu potpisanog i overenog Ugovora od strane Korisnika;
 • BeotelNet daje, a Korisnik prima na korišćenje sledeću opremu: STB uređaj (osnovno sredstvo BeotelNeta) čiji je serijski broj MAC adresa naznačena na Ugovoru;
 • Prilikom raskida Ugovora, Korisnik je dužan da plati iznos zaostale pretplate kao i da vrati opremu koja mu je data na korišćenje u ispravnom stanju i u originalnoj ambalaži;
 • Ukoliko prilikom vraćanja, u funkcionalnom smislu oprema nije u stanju u kome bila kada je preuzeta od BeotelNeta ili je nekompletna, BeotelNet će Korisniku naplatiti odgovarajuću nadoknadu i to: STB uređaj 9500,00 dinara, kablovi 150,00 dinara, instalacioni CD 100,00 dinara, kutija uređaja 100,00 dinara, sve u roku od 15 dana utvrđenog oštećenja ili gubitka opreme, pod pretnjom prinudnog izvršenja;
 • BeotelNet pruža tehničku podršku za instalaciju i održavanje samo one komunikacione opreme koja je preuzeta od BeotelNeta u sklopu realizacije BeotelNet servisa;
 • Za opremu koju korisnik nabavi samostalno BeotelNet ne garantuje kvalitet rada niti preuzima bilo kakvu odgovornost;
 • BeotelNet nije dužan da instalira, održava niti vrši bilo kakve intervencije na računaru ili lokalnoj računarskoj mreži kod Korisnika osim u vezi sa opremom potrebnom za relizaciju BeotelNet IPTV servisa koju je Korisnik dobio na korišćenje od BeotelNeta. Navedeno dodatno angažovanje BeotelNeta posebno će se ugovoriti I naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom BeotelNeta.

Cena servisa i način plaćanja

Mesečna naknada za korišćenje BeotelNet servisa plaća se shodno izabranom Paketu i važećem cenovniku BeotelNeta koji je uvek dostupan na web strani http://www.beotel.net/ i smatra se sastavnim delom ovog Ugovora.

Servis je kontinuiran i Korisnik je u obavezi da za pružene usluge plaća naknadu svakog meseca u skladu sa odredbama Ugovora tokom perioda važenja, bez obzira da li je servis korišćen.

BeotelNet zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Korisnika po ovom Ugovoru i o čemu će blagovremeno, na pogodan način (putem elektronske pošte i/ili isticanjem obaveštenja na web stranici BeotelNeta) obavestiti Korisnika najmanje 15 dana pre stupanja na snagu, te su izmene i dopune Cenovnika sastavni deo ovog Ugovora. Promena Cenovnika ni u kom slučaju se ne odnosi na usluge za koje je naknada već uplaćena u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

Korisnik je saglasan da prihvata sve nastale promene, ukoliko u roku od 3 dana od postavljanja obaveštenja o promeni, ne obavesti BeotelNet e-mailom na adresu prodaja@isp.beotel.net.

Korisnik potpisom ovog Ugovora neopozivo potvrđuje da za vreme kada je ograničen ili privremeno ukinut servis zbog neizmirenih obaveza BeotelNet IPTV servis će se tarifirati po punoj ceni važećeg paketa.

Ukoliko Korisnik ne bude uredno plaćao Uslugu duže od 30 dana BeotelNet ima pravo da otkaže port (Ugovor) i Korisnika duži za neizmirene obaveze do isteka Ugovora po punoj ceni važećeg paketa u okviru redovne ponude.

Promotivne akcije

Za vreme važenja ove promotivne ponude nije moguće ostvariti prednosti druge promotivne ponude.

Nedozvoljeno ponašanje korisnika

Ponašanje Korisnika smatra se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio BeotelNet. Takođe nije dozvoljeno ponašanje Korisnika koje na bilo koji način ugrožava rad ili nanosi štetu opremi BeotelNeta.

Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup; ukoliko se njime vrši povreda autorskih prava i prava industrijske svojine; ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije; ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava.

Zabranjeno je svako neovlašćeno snimanje, javno objavljivanje i distribucija programskih sadržaja koji su Korisniku dostupni korišćenjem Usluge i dodatnih usluga, kao i svaki drugi oblik iskorišćavanja istih, u bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu.

Ukoliko po svojoj oceni BeotelNet zaključi da se Korisnik ponaša na nedozvoljeni način, BeotelNet ima pravo da Korisnika upozori da sa nedozvoljenim radnjama odmah prestane kao i da suspenduje korišćenje servisa do daljnjeg.

BeotelNet ima pravo da podatke o Korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid za to ovlašćenim zainteresovanim licima.

Ukoliko Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem BeotelNet ima pravo da trajno isključi Korisnika i u tom slučaju Korisnik nema nikakva prava na povraćaj iznosa naknade koji do raskida Ugovora nije stigao da iskoristi. Korisnik je odgovoran i za svu štetu koju prouzrokuje ovakvim svojim ponašanjem. Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način, odgovara isključivo korisnik.

Korisnik je u obavezi da poštuje pozitivno pravne propise i međunardno pravo u pogledu zaštite autorskih prava i prava industrije svojine. U smislu prethodnog stava, zabranjeno je svako neovlašćeno snimanje, javno objavljivanje i distribucija programskih sadržaja koji su Korisniku dostupni korišćenjem Usluge i dodatnih usluga, kao i svaki drugi oblik iskorišćavanja istih, u bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu.

U slučaju da usled ponašanja Korisnika dođe do pokretanja bilo kakvog postupka pred pravosudnim i drugim nadležnim organima, Korisnik je u obavezi da preuzme celokupnu odgovornost za učinjenu povredu autorskih prava i prava industrijske svojine i da nadoknadi BeotelNetu celokupnu štetu prouzrokovanu u vezi sa tim.

Otkaz ugovora

Korisnik ima pravo jednostranog raskida Ugovora, koji mora podneti najkasnije poslednjeg dana u mesecu za koji je izmirio obavezu uplate mesečne pretplate. Pri raskidu Ugovora korisniku se na njegov zahtev, najkasnije 5 dana pre isteka aktivne pretplate, može izdati migracioni kod (MIK), ukoliko je korisnik vratio opremu.

MIK koji je izdat korisniku pri raskidu Ugovora, važiće do isteka njegove IPTV pretplate (bez obzira na period važenja naznačen na potvrdi).

Korisnik je u obavezi da prilikom raskida Ugovora vrati opremu u istom stanju u kom mu je predata prilikom potpisivanja Ugovora.

Ograničenje odgovornosti BeotelNeta

Korisnik mora da obezbedi tehničke uslove uspostavljanja internet konekcije na mreži BeotelNeta za ostvarivanje IPTV usluge. BeotelNet nije odgovoran za nefunkcionalnost ili nepravilnosti u funkcionisanju IPTV priključka na koje ne može da utiče (tehnički problemi u funkcionisanju infrastrukture delova interneta ili delova mrežne infrastrukture „Telekoma Srbije“, radovi na infrastrukturi telefonske mreže, isključenje telefonskog priključka na kojem je realizovan IPTV, viša sila, nepravilnosti u radu mreže, hardvera ili softvera Korisnika i slično).

BeotelNet ne odgovara za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima, kao ni u pogledu sigurnosti, prava pristupa i pristup internetu u okviru mreže Korisnika.

BeotelNet ne odgovara za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede ili zanemarivanja obaveze čuvanja tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu učinjenom od strane Korisnika.

BeotelNet ne odgovara za sadržaj, sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima interneta, kao ni za sigurnost datoteka preuzetih sa interneta. Ukoliko Korisnik bude objekat ugrožavanja u smislu prethodnog stava, BeotelNet će mu, u granicama svojih mogućnosti i bez garancija za uspeh, pružiti stručnu pomoć u otkrivanju i onemogućavanju takvih aktivnosti.

BeotelNet ne odgovara za prekid rada IPTV servisa Korisnika ni ukoliko prekid nastupi kao posledica radova BeotelNeta na infrastrukturi svoje mreže pod uslovom da BeotelNet o tome blagovremeno obavesti korisnika (najkasnije jedan dan pre otpočinjanja radova) i da prekid ne traje duže od 24h.

Emiter i BeotelNet imaju pravo izmene paketa, programa i TV kanala. U slučaju promene kanala ili Paketa, BeotelNet će na pogodan način obavestiti Korisnika o navedenim izmenama i početku njihove primene. BeotelNet ne odgovara Korisniku za sve izmene ili prekide koji mogu nastati od strane Emitera. BeotelNet ne odgovara za kašnjenje ili prekide u signalima koje šalje Emiter.

Prelazne i završne odredbe

Ugovorne strane ne mogu svoja prava i obaveze po ovom Ugovoru prenositi na treća lica, niti treća lica mogu postupati po ovom Ugovoru. Izuzetak mogu biti samo slučajevi kada se prenos izvrši uz obostranu saglasnost Ugovornih strana o čemu mora postojati odgovarajuća pisana dokumentacija.

Komunikacija ili obaveštavanja ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog ugovora, vršiće se isključivo u pisanoj formi, sa kojom se izjednačuje i slanje obaveštenja putem elektronske pošte na e-mail adresu Korisnika navedenu u Ugovoru ili isticanjem obaveštenja na web stranici BeotelNeta (http://www.beotel.net/). Ugovorne strane saglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, u duhu poslovne saradnje i dobrih poslovnih običaja, a u slučajevima kada to nije moguće za rešavanje sporova nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

OPŠTI USLOVI UGOVORA o pretplati na javne fiksne telefonske usluge

DEFINICIJE

Član 1.

Javna fiksna telefonska usluga – Usluga prenosa govora putem javne fiksne telefonske mreže BeotelNeta.

Ratel – Republička agencija za telekomunikacije (www.ratel.rs) koja reguliše telekomunikacione tržište u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama.

IP telefon – Uređaj koji vrši konverziju glasa i paketizaciju glasa u IP saobraćaj, direktno, kao adapter ili kao deo računara ili drugog uređaja.

Korisnik – Fizičko ili pravno lice koje početkom korišćenja ili uplatom BeotelNet usluga postaje korisnik BeotelNeta.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet Ugovora je definisanje uslova za korišćenje javne fiksne telefonske usluge sistema BeotelNet-ISP doo Beograd (u daljem tekstu telefonski servis) od strane Korisnika. Javna fiksna telefonska usluga zasnovana je na upotrebi širokopojasnog prenosa podataka i upotrebom SIP protokola.

Korisnik može koristiti javnu fiksnu telefonsku uslugu koristeći telefon ili neki drugi klijentski aparat ili aplikaciju, koja je u mogućnosti da paketizuje govor i da komunicira putem SIP protokola. Uspostavljanje veze se obavlja obaveznom autorizacijom Korisnika. Autorizacija se vrši unošenjem parametara za SIP pristup.

BeotelNet Korisniku dodeljuje pretplatnički broj iz javnog plana numeracije dodeljnog Beotelnetu. Dodeljeni pretplatnički broj je vlasništvo BeotelNeta. Korisnik može zadržati pravo korišćenja pretplatničkog broja i ukoliko dođe do raskida ugovora i prelaska na drugog operatera javne telefonske usluge, a u skladu sa uslovima koji su propisani od strane Republičke agencije za Telekomunikacije.

Tokom trajanja Ugovora, BeotelNet zadržava pravo izmene broja, sa tim da je u obavezi da korisnika obavesti najmanje 15 dana pre promene broja.

BeotelNet ima pravo izmena i dopuna opšte ponude.

VAŽNOST UGOVORA

Član 3.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

Obaveze Korisnika prema BeotelNetu počinju danom uspostavljanja potpune funkcionalnosti Servisa.

CENA SERVISA I NAČIN PLAĆANjA USLUGA

Član 4.

Trenutno važeći cenovnik je dostupan na web strani www.beotel.net.

Član 5.

Dodatne pogodnosti za plaćanje mogu biti definisane ponudom ukoliko Korisnik prihvati obavezu korišćenja Usluge u unapred naznačenom periodu. Korisnik se obavezuje da uslugu redovno plaća u tom periodu.

Ukoliko Korisnik odustane od ove obaveze, BeotelNet ima pravo da naplati razliku koja je nastala kao pogodnost preuzete, a neispunjene obaveze.

OPREMA

Član 6.

BeotelNet obezbeđuje korisniku svu neophodnu opremu na korišćenje, a koja je potrebna za ostvarivanje konekcije sa BeotelNetom i pružanja javne fiksne telefonske usluge. Obavezu garantnog održavanja opreme snosi BeotelNet, dok sve troškove nastale usled problema koji nisu pokriveni garantnim uslovima snosi Korisnik.

U slučaju raskida pretplatničkog odnosa Korisnik je u obavezi da instaliranu opremu BeotelNeta, vrati u ispravnom stanju u roku od 14 dana od dana raskida ugovora, ili ukoliko to nije slučaj korisnik plaća ugovorenu kaznu od 7500 dinara.

OBAVEZE BEOTELNETA

Član 7.

BeotelNet se obavezuje da:

 • poštuje odluke i uputstva Ratela, i da korisniku obezbedi uslugu u skladu sa važećim standardima i zakonima iz ove oblasti;
 • da omogući pozive korisnika ka mrežama drugih operatera, kako u zemlji tako i u inostranstvu;
 • da korisnicima obezbedi pristup uslugama službi za hitne intervencije. Pozivi ka takvim službama se ne naplaćuju;
 • korisniku obezbedi sve podatke i usluge o paketu koji je Korisnik izabrao iz ponude i platio;
 • na strani BeotelNeta obezbedi svu neophodnu opremu i zakupi odgovarajuće telekomunikacione kapacitete kako bi obezbedio Korisniku mogućnost ostvarivanja veze i pružanje Usluge;
 • izvrši sva neophodna konfigurisanja opreme i unos podataka koji Korisniku obezbeđuju paket usluga koje je izabrao i platio;
 • pruži Korisniku sve podatke neophodne za konfigurisanje opreme na njegovoj strani;
 • obezbedi Korisniku ažuran uvid u cenovnik i stanje njegovog računa;
 • obezbedi korisniku ažuran uvid u izvršene pozive i obračunatu cenu po svakom pozivu;
 • podatke koje je Korisnik o sebi dao ne daje na uvid trećim licima, izuzev po zakonom predviđenoj proceduri;
 • podatke o Korisniku, kao i podatke koji su namenjeni Korisniku čuva i čini ih dostupnim Korisniku za vreme trajanja Ugovora. Izuzetak su podaci koji su namenjeni Korisniku za koje iz tehničkih ili zakonskih razloga BeotelNet može propisati drugačiji period čuvanja;
 • korisnika obavesti o pravilima ponašanja i načinima korišćenja usluga, kako bi se obezbedila zaštita drugih korisnika BeotelNeta, telekomunikacionog sistema i Internet mreže u celini, a koje je prihvatio BeotelNet. Obaveštenje može biti i u obliku upućivanja na Internet adrese koje sadrže relevantne informacije kao što su www.ratel.rs, www.ietf.org, www.itu.int, itd.
 • BeotelNet ne odgovara za štetu i izgubljenu dobit koju Pretplatnik ili drugo lice pretrpi usled privremenih ili povremenih prekida pružanja usluge;
 • Usluga Telefonije je zasnovana na tehnologiji prenosa glasa putem širokopojasnog prenosa podataka i kao takva može biti nedostupna usled kvara na paketskoj mreži ili nestanka električne energije;
 • U pomenutim uslovima iz predhodnog stava, iako BeotelNet omogućava pozivanje hitnih službi, Preplatnik morati da se osloni na drugi način pozivanja pozivanja hitnih službi, preko telefonske linije univerzalnog servisa ili mobilnog telefona.
 • Pored slučajeva navedenih u Opštim uslovima, BeotelNet je ovlašćen da isključi pretplatnički telefonski broj dodeljen Pretplatniku u sledećim slučajevima:
  ukoliko postoji sumnja da oprema Pretplatnika ometa rad javne fiksne komunikacione mreže ili nesmetano korišćenje opreme drugih Pretplatnika – do otklanjanja smetnji;
  zbog otklanjanja tehničkog kvara ili obavljanja drugih neophodnih radova na mreži.

PRAVA BEOTELNETA U SLUČAJU NEDOZVOLjENOG PONAŠANjA KORISNIKA

Član 8.

Ukoliko, po oceni BeotelNeta, Korisnik svojim ponašanjem krši obaveze preuzete prethodnim članom, BeotelNet ima pravo da preduzme mere za zaštitu koje mogu uključivati i privremeno obustavljanje nekog od servisa ili Usluge u celini, uz obaveštavanje Korisnika o preduzetoj akciji. Korisnik nema pravo na naknadu zbog nemogućnosti korišćenja Usluge u periodu privremene obustave. Ukoliko Korisnik i pored opomene nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, BeotelNet ima pravo da raskine ovaj Ugovor bez prava Korisnika na naknadu za neutrošeni deo Usluge.

BeotelNet se obavezuje da će u slučajevima nedozvoljenog ponašanja Korisnika pristupati sa maksimalnom pažnjom, izvršiti sve neophodne provere i tek pri uspostavljanju razumne sumnje o nedozvoljenom ponašanju Korisnika preduzeti mere zaštite predviđene ovim članom.

BeotelNet će po prijavi Pretplatnika u pisanom obliku u kome je naveden način, sadržaj, okvirni datum i vreme zlonamernog ili uznemiravajućeg poziva, da zabeleži i sačuva podatke o identifikaciji tog dolaznog poziva, datumu i vremenu poziva ili pokušaju pozivanja.

Ako BeotelNet utvrdi, da je zlonamerni ili uznemiravajući poziv upućen sa broja njegovog Pretplatnika, dužan je da tom Pretplatniku uputi upozorenje, i da u slučaju ponovnog uznemiravanja, preduzme mere radi sprečavanja daljeg uznemiravanja.

Ako BeotelNet utvrdi, da je zlonamerni ili uznemiravajući poziv upućen sa pretplatničkog broja u mreži drugog operatora, BeotelNet tom operatoru prosleđuje prijavu o uznemiravanju, kako bi taj operator svom pretplatniku uputio upozorenje. U slučaju ponovnog uznemiravanja, Beotelnet preduzima mere radi sprečavanja daljeg uznemiravanja.

BeotelNet će da sarađuje sa drugim operatorima radi praćenja i otkrivanja zlonamernih ili uznemiravajućih poziva, a naročito radi razmene podataka i postupanja po prosleđenim prijavama.

OBAVEZE KORISNIKA

Član 9.

Korisnik se obavezuje da:

 • plati naknadu za izabrani paket usluga prema važećem cenovniku, koje mogu uključivati i jednokratno plaćanje troškova uspostave usluga;
 • na svojoj strani i o svom trošku obezbedi svu neophodnu opremu i njeno konfigurisanje u cilju uspostavljanja konekcije, u skladu sa tehničkom specifikacijom koju daje BeotelNet. Ukoliko deo opreme odnosno njeno konfigurisanje obezbeđuje BeotelNet, to je posebno naglašeno u ponudi;
 • da na svojoj strani i o svom trošku obezbedi neophodne telekomunikacione kapacitete potrebne za uspostavljanje konekcije sa BeotelNetom;
 • da pri prvom prijavljivanju i svakoj kasnijoj promeni unese tačne podatke o sebi, koji uključuju sve podatke navedene u pristupnici, pod pretnjom posledice naknade štete i gubitka prava koja se vezuju za registraciju podataka pretplatnika;
 • da dodeljene pristupne parametre za uspostavljanje veze čuva i ne saopštava je trećim licima;
 • da uslugu koristi isključivo za sopstvene potrebe;
 • da uslugu koristi u skladu sa važećim zakonskim odredbama, pravilima ponašanja i načinima korišćenja međunarodnog telefonskog sistema koje je BeotelNet prihvatio.

Nedozvoljenim ponašanjem naročito se smatra akcija:

 • kojom se vrši krivično delo ili privredni prestup, povreda odredaba autorskog i prava industrijske svojine, delo nelojalne konkurencije ili kojim se ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava;
 • kojom se vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača ili vrši distribucija nezatraženih propagandnih poruka;
 • kojom se uznemiravaju drugi korisnici BeotelNeta ili drugih direktno ili indirektno povezanih telekomunikacionih operatera;
 • kojom se pretplatnički telefonski broj koristi za generisanje saobraćaja koji nije obuhvaćen odredbama ovog ugovora, uključujući slučajeve kada se međunarodni saobraćaj mreže BeotelNet-a (dolazni i odlazni) prikazuje kao nacionalni saobraćaj generisan od strane Pretplatnika;
 • kojom se vrši distribucija materijala koji su u protivrečnosti sa nacionalnim ili međunarodnim zakonima;
 • korišćenja servisa za neovlašćeni pristup ili dobijanje kontrole nad drugim telekomunikacionim sistemima, uključujući i pokušaje skeniranja mreža na Internetu, hostova i servisa;
 • slanja podataka ili zahteva za podacima ili pokušaj ostvarivanja veze u količinama koji prevazilaze uobičajene i mogu da izazovu zagušenje komunikacionih kanala, mreža, hostova ili servisa („denial-of-service“);
 • BeotelNet zadržava pravo na privremenu obustavu ili prekid servisa bez upozorenja u slučaju nepoštovanja obaveza korisnika.
Član 10.

Isključivo Korisnik snosi odgovornost i na svaki drugi način odgovara za svoje ponašanje. Korisnik prihvata odgovornost i za štetu koju Korisnikovo nedozvoljeno ponašanje proizvede BeotelNetu.

Član 11.

BeotelNet ne snosi odgovornost za nemogućnost korišćenja Usluge ili pojedinih servisa nastalih usled grešaka u radu telekomunikacione mreže na koje ne može da utiče, zbog unapred najavljenih radova na održavanju sistema, zbog neispravnog rada ili nemogućnosti korišćenja Korisnikove opreme i programa ili telekomunikacionih kanala koje zakupljuje od drugih operatera, a koji su neophodni za pružanje Usluge.

BeotelNet ne snosi odgovornost za nemogućnost aktiviranja i korišćenja Usluge nastale usled nedostatka kapaciteta, nedostupnosti ili prestanka pružanja neke usluge javne telekomunikacione mreže drugog javnog telekomunikacionog operatera koja je neophodna za pristup sistemu BeotelNeta.

Ni pod kojim uslovima, šteta za koju odgovara BeotelNet ne može biti veća od iznosa koji je Korisnik uplatio za Uslugu.

Član 12.

Korisnik nema pravo ustupanja prava i obaveza po ovom Ugovoru trećim licima bez pismene saglasnosti BeotelNeta.

OPŠTE ODREDBE

Član 13.

Sva obaveštenja i komunikacija između BeotelNeta i Korisnika obavlja se u pisanoj formi koja uključuje i elektronske oblike kao što je elektronska pošta, obaveštenja na javnom Web sajtu BeotelNeta kao i obaveštenja u segmentima sajta dostupnim samo korisnicima BeotelNeta.

Korisnik može da podnese prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, odnosno na kvalitet pružene usluge.

Rok za podnošenje prigovora je 30 dana od dana dospeća računa za uslugu, kada se radi o prigovoru na iznos računa, odnosno 30 dana od dana pružanja usluge, kada se radi o prigovoru na kvalitet usluge.

Pretplatnik je dužan da plati nesporan deo iznosa računa, a ako osporava ceo račun, dužan je da plati prosečno mesečno zaduženje za poslednja tri meseca koji su prethodili periodu na koji se prigovor odnosi.

BeotelNet će u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora odgovoriti Korisniku u pisanom obliku.

Podnošenja reklamacija se vrši korisničkom servisu BeotelNeta na telefone objavljene na www.beotel.net ili putem imejla: prodaja@isp.beotel.net.

Član 14.

BeotelNet zadržava pravo da jednostrano promeni cene Usluge i/ili pakete Usluga. BeotelNet je u obavezi da korisnika najmanje 30 dana pre promene cena usluga, i to u slučajevima kada se vrši povećanje cena usluga ili pogoršanje uslova korišćenja usluge za Pretplatnika.

Pri vršenju poziva preko BeotelNet sistema primenjivaće se cene iz cenovnika koji važi u trenutku korišćenja Usluge.

BeotelNet zadržava pravo da izvrši promenu paketa, sadržaja i načina korišćenja Usluga. U slučaju promene paketa Usluga, BeotelNet se obavezuje da Korisniku koji su unapred izvršili uplatu paketa zadrži stari paket ili ponudi alternativni paket koji svojim sadržajem i uslovima korišćenja neće biti na štetu Korisnika.

Član 15.

BeotelNet obezbeđuje vođenje javnog telefonskog imenika svojih Pretplatnika, u koji unosi osnovne podatke: ime, prezime, adresu i pretplatnički broj. Imenik je dostupan na Internet stranici BeotelNet-a ili putem kontakt centra.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Ukoliko Korisnik ne ispuni svoje obaveze, BeotelNet zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora.

Korisnik i BeotelNet imaju pravo jednostranog raskida Ugovora bez obrazloženja uz najavu najmanje 30 dana unapred.

Prestankom važenja Ugovora ne prestaju i obaveze koje su nastale a nisu izvršene za vreme njegovog trajanja.

Član 17.

BeotelNet i Korisnik su saglasni da sporove rešavaju sporazumno. U slučaju kada to nije moguće, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Svojeručnim potpisom potvrđujem da sam upoznat sa sadržajem ovih Opštih uslova koji su mi i uručeni i da sam u svemu saglasan sa Opštim uslovima.

1. Opšte odredbe

Opštim uslovima za pružanje Web Hosting usluga i registracije internet domena (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se prava i obaveze: 1. Društva za pružanje usluga interneta BeotelNet-ISP d.o.o (u daljem tekstu: Provajder) i 2. Korisnika Web Hosting usluge (u daljem tekstu: Korisnik) u vezi sa zaključenjem ugovora o korišćenju usluge Web Hostinga i zakupa internet domena (U daljem tekstu: Ugovor), u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative, zakona o elektronskim telekomunikacijama, regulativom RNIDS-a i međunarodnom regulativom. Detaljna specifikacija paketa usluga, cenovnik i opšti pojmovi vezani za Web Hosting i internet domena objavljuju se na web stranici Provajdera.


2. Definicije

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 1. Web Hosting - skup servisa koje Provajder pruža Korisniku u cilju postavljanja prezentacije i drugih sadržaja Korisnika na Internet, zajedno sa uslugom registracije Internet domena, a u skladu sa izabranim paketom usluge;
 2. Internet domen - jedinstvena tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili Internet servisa povezujući ih u jedinstvenu administrativno tehničku celinu, a u skladu sa standardima RFC 1034, 1035, 1122, 1123 i 3596;
 3. RNIDS - Registar nacionalnog Internet domena Srbije;
 4. Opšti uslovi RNIDS-a - Opšti uslovi registracije .rs domena objavljeni na Internet sajtu RNIDS-a www.rnids.rs.


3. Stupanje u korisnički odnos

Korisnički odnos smatra se zasnovanim nakon izvršene uplate odgovarajućeg iznosa zavisno od izbora željenog paketa usluge uz popunjavanje registracionog obrasca putem Internet sajta Provajdera ili uplatom i popunjavanjem registracionog obrasca u prodajnim mestima Provajdera, uz obavezno navođenje sledećih podataka:

 1. Identifikacioni podaci o Provajderu kao davaocu Web Hosting usluge;
 2. Identifikacioni podaci o Korisniku usluge, administrativni, tehnički kontakt i kontakt za plaćanje;
 3. Oznaka izabranog Web Hosting paketa;
 4. Oznaka izabranog Internet domena za registraciju;
 5. Cena izabranog Web hosting paketa i izabranog domena;
 6. Opšti uslovi pružanja Web Hosting usluge i internet domena;
 7. Datum zaključenja Ugovora;
 8. Potpisi Korisnika (sa pečatom ukoliko je pravno lice) i ovlašćenog lica Provajdera.


4. Trajanje ugovora

Ugovor se zaključuje na period od godinu dana u slučaju da se u Registraciji web hosting naloga ne odredi drugačije.
Nakon isteka prvobitnog perioda, produženje usluge vremenski je zavisno od iznosa koji je uplaćen na tekući račun Provajdera, u skladu sa cenama oglašenim na web stranici Provajdera.


5. Osnovne obaveze Provajdera

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 1. Izvrši sve tehničke operacije potrebne za uspostavljanje funkcionalnosti Web Hosting usluge i internacionalnog domena;
 2. Da obezbedi i uvek ima na raspolaganju resurse neophodne za funkcionisanje Web Hosting usluge (prostor na disku, Internet protok, DNS servere, e-mail servere i ostalo u skladu sa izabranim paketom usluga);
 3. U ime i za račun Korisnika, po evidentiranoj uplati naknade, podnese zahtev i izvrši registraciju izabranog .rs domena kod RNIDS-a, odnosno internacionalnog domena kod stranog ovlašćenog registra;
 4. Da Korisniku pruži uputstva o tehničkim parametrima za pristup i korišćenje izabranog internet domena i paketa web hosting usluge;
 5. Da svojim ponašanjem ne vrši povredu tajnosti podataka o Korisniku i informacijama koje prenosi;
 6. Da Korisniku obezbedi stalnu tehničku podršku putem telefona i e-mail-a za rešavanje svih problema vezanih za korišćenje Usluge.


6. Osnovne obaveze Korisnika

Korisnik se obavezuje:

 1. Da u Registracionom nalogu navede kompletne i tačne podatke, kao i da u slučaju bilo kakve promene podataka o tome pisanim putem (preporučenom poštom, faksom ili e-mailom) obavesti Provajder najkasnije 7 dana od dana nastanka promene;
 2. Da čuva podatke za login i da ne daje podatke drugim licima;
 3. Da Provajderu plati jednokratnu naknadu za korišćenje Usluge, a prema važećem cenovniku Provajdera;
 4. Da se pridržava uputstava o načinu korišnjenja usluge dobijenih od Provajdera;
 5. Da se tokom korišćenja Usluge uzdrži od nedozvoljenih ponašanja u skladu sa čl. 12 Opštih uslova;
 6. Da prati upotrebu protoka, koji odgovara njegovom hosting paketu, u suprotnom suspendovanje korisničkog naloga.


7. Registracija Internet domena

Za uslugu registracije Internet domena u okviru Web Hosting usluge primenjuju se Opšti uslovi RNIDS-a za .rs domene i registra Open SRS (Tucows Inc.) i SRS Plus (Web.com Group Inc.) odgovornog za pružanja usluge registracije Internacionalnih domena.
Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta Provajdera i plaćanje iste.
Provajder ne snosi odgovornost ukoliko korisnik izvrši pogrešnu narudžbinu i plati istu.
Usluga će biti realizovana a naknadne promene nisu moguće.
Ukoliko se desi da korisnik poručuje domen i pri porudžbini pogrešno ukuca naziv domena i porudžbinu plati, domen će biti registrovan a povraćaj novca nije moguć.
Moguća je jedino ponovna narudžbina i plaćanje željenog domena (pod pretpostavkom da je dostupan za registraciju).
Provajder će zahtev za registraciju domena podneti najkasnije u roku od 1 radnog dana po evidentiranju uplate naknade za registraciju od strane Korisnika, na tekući račun Provajdera.
Usled konkurentnosti zahteva za registraciju domena Provajder ne garantuje za raspoloživost domena u trenutku registracije.
U slučaju da domen nije raspoloživ u trenutku registracije, Provajder se obavezuje da ponudi drugi raspoloživi domen za registraciju, a u suprotnom omogućava povraćaj uplaćenog iznosa naknade i korisnički odnos se smatra raskinutim.


8. Zakup hosting paketa

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta Provajder i plaćanje iste.
Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi.
Potrebne informacije korisnik može saznati na web stranici Provajdera ili kontaktiranjem tehničke podrške.
Provajder ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio hosting paket a usluga mu ne odgovara.


9. Promena Web Hosting paketa

Korisnik može zahtevati povećanje paketa Web Hosting usluge ili ukoliko ne želi da poveća paket a trenutni je popunio isti sadržajem potrebno je da ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje sajta.


10. Uspostavljanje funkcionalnosti

Provajder se obavezuje da uspostavi punu funkcionalnost usluge (izuzev registracije domena) najkasnije u roku od 2 radna dana po evidentiranju uplate naknade za registraciju od strane Korisnika, a tekući račun Provajdera.
Provajder zadržava pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez navedenog razloga.


11. Plaćanje

Nakon izvršene porudžbine, korisnik dobija predračun/instrukcije za plaćanje za usluge Provajdera sa neophodnim podacima.
Provajder dostavlja predračun korisniku na e-mail adresu koja je navedena u narudžbenici.
Postoje četiri načina plaćanja: plaćanje uplatnicom (kao fizičko lice), plaćanje po predračunu (kao pravno lice), plaćanje karticom (online plaćanje putem) i bank transfer (za korisnike iz inostranstva).
Ukoliko korisnik nakon 30 dana od dana izvršene porudžbine nije izvršio uplatu porudžbina se otkazuje.
Provajder zadržava pravo na promenu cena usluga koje pruža, uz obaveštenje korisnika na pogodan način.
Ukoliko korisnik zbog bilo kog razloga nije zadovoljan hosting uslugom tokom prvih 7 dana korišćenja usluge (samo hosting usluga), može poslati zahtev za raskid usluge putem email-a ili putem forme za otkazivanje usluge, nakon čega će mu novac biti vraćen.
Provajder samostalno odlučuje da li je razlog raskida validan i preduzima korake kojima bi se korigovala situacija nastala uzrokom za raskid.
Ukoliko je korisnik prekršio uslove korišćenja servisa i uskraćena mu je usluga novac mu neće biti vraćen.
Povraćaj novca ne vrši se ni kada se korisnik saglasio da nastavi korišćenje usluge a nakon toga zatražio povraćaj novca po drugi put.
Za povraćaj novca pogledajte tačku 12.


12. Odšteta

Ako, zbog bilo kog razloga, Provajder nije u mogućnosti da obezbedi uslugu, biće izvršen srazmeran povraćaj novca.
Povraćaj neće biti ostvaren ukoliko korisnik povredi uslove korišćenja usluge i primora Provajder da mu suspenduje ili ugasi nalog pre vremena.
U trenutku zahteva, usluga će biti otkazana i njeno korišćenje će biti stopirano.
Nalog će zatim biti obrisan u roku od 30 dana.
Ukoliko zbog bilo kog drugog razloga nalog bude suspendovan i ostane u stanju suspenzije biće automatski obrisan u roku od 30 dana.

 • Domeni nisu predmet povraćaja novca.
 • Povraćaj novca se odnosi samo na uplate za godišnji period (delimični povraćaj novca za ostatak trajanja usluge).
 • Kršenje Uslova korišćenja usluge poništava pravo na povraćaj novca.
 • Nedolično ponašanje prema našem timu za podršku putem, telefona/chat-a/ticket-a takođe poništava pravo na povraćaj novca.
 • Povraćaj novca se primenjuje na validne razloge, koji ne mogu biti rešeni sa naše strane.
Povraćaj novca ne može biti ostvaren u slučaju da korisnik obnavlja uslugu. Povraćaj novca se odnosi na korisnike koji prvi put koriste uslugu.
Korisnik je saglasan da nema pravo na bilo kakvu odštetu od Provajdera, što uključuje zahteve, gubitke i troškove, uključujući troškove advokata i sudskog procesa. Provajder nije odgovoran u slučaju:
 • povrede lica ili imovine uzrokovane korišćenjem usluge ili proizvoda u vezi sa Provajderom;
 • da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica;
 • da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima.


13. Nedozvoljeno ponašanje Korisnika

Ponašanje Korisnika je nedozvoljeno ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, kao i ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Provajder i o čijem prihvatanju od strane Provajdera je Korisnik obavešten (neposredno ili preko Web sajta).
Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim, naročito, ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup,vrši povreda autorskog prava ili prava industrijske svojine, povreda ličnih prava građana,vrši delo nelojalne konkurencije, vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti potrošača, ugrožava rad ili funkcionalnost mreže,vrši uznemiravanje ili prouzrokovanje smetnji drugim korisnicima, vrši neovlašćen pristup tuđim informacijama ili resursima,vrši distribucija nezatraženih propagandnih poruka, vrši distribucija virusa ili drugih štetnih sadržaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima.
Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način odgovara isključivo Korisnik.


14. Prava Provajdera u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika

U slučaju nedozvoljenog ponašanja, Provajder ima pravo da Korisniku ukaže na propust i da ga putem e-mail-a upozori na obavezu prestanka sa zabranjenim aktivnostima.
Provajder ima pravo da u slučaju težih oblika nedozvoljenog ponašanje privremeno prekine sa pružanjem Web Hosting usluge, kao i da podatke o ponašanju korisnika preda na uvid nadležnim državnim organima.
Ukoliko Korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, Provajder ima pravo da Ugovor jednostrano raskine, bez obaveze na povraćaj uplaćene naknade za korišćenje usluge.
Provajder će trajno prekinuti pružanje usluge Korisniku na osnovu izvršne presude ili rešenja nadležnog organa.


15. Ograničenje odgovornosti Provajdera

Provajder nije odgovoran za bilo koju štetu koju korisnik može pretrpeti.
Provajder ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža.
Provajder nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu.
Provajder nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika.
Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i backup istih.
Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela.
Provajder zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.


16. Odgovornost Korisnika

Korisnik je isključivo odgovaran trećim licima i Provajderu za štetu nastalu nedozvoljenim ponašanjem.
Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj sajta koji hostuje na serveru Provajdera.
Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere Provajdera ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu.
Provajder nije odgovoran ukoliko dođe do upada na sajt korisnika, korisnik je dužan da primeni mere zaštite.
Ukoliko do upada dođe, Provajder će suspendovati hosting korisnika i obavestiti ga o merama bezbednosti a korisnik je dužan da te mere sprovede.

1. Opšte odredbe

Ovim Opštim uslovima (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se prava i obaveze:

 1. Društvo za pružanje internet usluga BeotelNet-ISP d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: BeotelNet) i
 2. Korisnika ADSL usluge (u daljem tekstu: Korisnik) u vezi sa zaključenjem ugovora o ostvarivanju stalnog pristupa internetu putem ADSL tehnologije (u daljem tekstu: Ugovor), u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama.

2. Definicija ADSL servisa

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - asimetrična digitalna pretplatnička linija omogućava brz i stalan pristup Internetu po postojećoj telefonskoj pretplatničkoj liniji, koja ostaje slobodna za nesmetano klasično telefoniranje, bez zauzeća. ADSL nema zagarantovanu brzinu.

3. Trajanje i važnost ADSL ugovora

 1. Ugovor se zaključuje na vreme trajanja koje je naznačeno u Ugovoru korisnika isključivo za broj ADSL priključka koji je naveden u Ugovoru. Ukoliko do isteka roka nijedna ugovorna strana izričito ne izjavi da ne želi dalju saradnju, smatraće se da je Ugovor produžen, na neodređeno vreme.
 2. Obaveze Korisnika prema BeotelNetu počinju danom uspostavljanja funkcionalnosti servisa, a od momenta aktiviranja korisničkog naloga.
 3. Vreme trajanja Ugovora označeno u prvom stavu ovog člana jeste bitan elemenat Ugovora, te ugovorne strane posebno ugovaraju da ukoliko korisnik želi da raskine Ugovor pre isteka ugovorne obaveze, bez obzira na razlog, dužan je da BeotelNetu na ime obeštećenja isplati sve pretplate do kraja ugovorne obaveze u roku od 7 dana od isteka poslednje pretplate, pod pretnjom prinudnog izvršenja, kao i da vrati kompletnu preuzetu opremu u stanju u kojem je istu i primio.

4. Obaveze BeotelNeta

BeotelNet je u obavezi:

 1. Da obezbedi Korisniku odgovarajuću tehničku podršku (e-mail i telefonsku) u rešavanju problema vezanih za korišćenje BeotelNet ADSL servisa.
 2. Da svojim ponašanjem ne vrši povrede prava na tajnost podataka o Korisniku i prava na tajnost poruka koje BeotelNet prosleđuje ka i od korisnika. Povredom prava na tajnost podataka o Korisniku ne smatra se davanje Korisnikovih podataka trećim licima u slučaju neizvršenja obaveze plaćanja regulisane članom 9. ovog Ugovora.
 3. Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom, a u skladu sa potpisanim ugovorom za korišćenje usluge, ima pravo da uputi reklamaciju na telefon 011/4255-000 ili na e-mail adresu office@isp.beotel.net u roku od 3 dana od uočene neregularnosti. BeotelNet će ispitati reklamaciju u roku od 5 dana, u složenijim slučajevima do 10 dana od prijema reklamacije, i ako je reklamacija osnovana korigovati iznos zaduženja Korisnika.
 4. Ukoliko korisnik ima tehnički problem ima pravo da uputi reklamaciju na telefon 011/4255-155 ili na e-mail adresu adsl-info@isp.beotel.net u roku od 3 dana od uočene neregularnosti. BeotelNet će ispitati reklamaciju u roku od 3 dana, u složenijim slučajevima do 7 dana od prijema reklamacije, i ako je reklamacija osnovana korigovati iznos zaduženja Korisnika.

5. Obaveze Korisnika

 1. Korisnik je dužan da u cilju realizacije ADSL usluge BeotelNetu dostavi kompletne i ispravne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefonskog priključka, aktuelnu e-mail adresu, JMBG i da u slučaju bilo kakve promene obavesti BeotelNet najkasnije 7 dana od nastanka promene.
 2. Da se prilikom instaliranja opreme i korišćenja servisa pridržava uputstava koje je dobio od BeotelNeta.
 3. Da BeotelNet ADSL servis koristi samo za svoje potrebe.
 4. Da do prvog u mesecu plaća mesečnu pretplatu za korišćenje servisa. Informacije o mogućim načinima plaćanja nalaze se na veb strani www.beotel.net.
 5. Da smetnje u korišćenju usluge odmah prijavi BeotelNetu.
 6. Na internet mreži ne čini ono što se smatra nedozvoljenim ponašanjem Korisnika navedeno u članu 9. ovog Ugovora.

6. Instalacija i korišćenje opreme

 1. BeotelNet će pristupiti izvršenju svojih obaveza po prijemu potpisanog i overenog ugovora od strane Korisnika.
 2. BeotelNet daje, a Korisnik prima na korišćenje ADSL ruter (osnovno sredstvo BeotelNeta) čiji je tip i serijski broj naznačen na Ugovoru i ostalu pripadajuću opremu.
 3. U slučaju raskida Ugovora Korisnik je dužan da preuzetu opremu vrati BeotelNetu u nepromenjenom stanju i sam snosi troškove transporta.
 4. Ukoliko prilikom vraćanja opreme ista nije u stanju kao kada je preuzeta od BeotelNeta ili je nedostajuća, BeotelNet će Korisniku naplatiti odgovarajuću nadoknadu za nedostajuću ili oštećenu opremu i to: ADSL jednoportni ruter 1.500,00 din, ADSL ruter (četvoroportni i wireless) 4.000,00 din, spliter 250,00 din, kablovi 150,00 din . U navedene cene nije uračunat PDV. Oprema će biti naplaćena u roku od 15 dana utvrđenog oštećenja ili gubitka opreme, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Ukoliko stručna lica od strane BeotelNeta ustanove da do oštećenje opreme nije došlo greškom Korisnika, BeotelNet će izvršiti zamenu adekvatne opreme.
 5. BeotelNet daje tehničku podršku za instalaciju i održavanje samo one komunikacione opreme koja je preuzeta od BeotelNeta u sklopu realizacije BeotelNet ADSL servisa.
 6. Za opremu koju korisnik nabavi samostalno BeotelNet ne garantuje kvalitet rada niti preuzima obavezu pružanja tehničke podrške.
 7. BeotelNet nije dužan da instalira, održava niti vrši bilo kakve intervencije na računaru ili lokalnoj računarskoj mreži kod Korisnika koji se nalaze iza opreme potrebne za relizaciju BeotelNet ADSL servisa i koju je Korisnik dobio na korišćenje. Ovi poslovi moraju se posebno ugovoriti i naplaćuju se u skladu sa važećim cenovnikom BeotelNeta.

7. Cena servisa i način plaćanja

 1. Mesečna naknada za korišćenje BeotelNet ADSL servisa plaća se shodno izabranom BeotelNet ADSL paketu i važećem cenovniku BeotelNeta koji je uvek dostupan na veb strani www.beotel.net i smatra se sastavnim delom Ugovora.
 2. Prilikom zaključenja ugovora Korisnik uplaćuje iznos mesečne pretplate u punom iznosu za izabrani paket.
 3. Servis je kontinuiran i Korisnik je u obavezi da plaća naknadu svakog meseca u skladu sa važećim cenovnikom BeotelNeta najkasnije do dana isteka poslednje plaćene mesečne pretplate bez obzira da li je servis korišćen ili ne.
 4. BeotelNet će nastojati da Korisniku dostavlja naloge za uplatu, kao instrument plaćanja, kako bi olakšao Korisniku izvršenje njegove obaveze, ali ukoliko Korisnik ne dobije takav nalog, to ga ne oslobađa obaveza plaćanja naknade o roku dospelosti.
 5. BeotelNet zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Korisnika i o čemu će blagovremeno, na uobičajen način (putem elektronske pošte i/ili isticanjem obaveštenja na web stranici BeotelNeta) obavestiti Korisnika najmanje 7 dana pre nego što nove cene počnu da se primenjuju, te su izmene i dopune cenovnika sastavni deo Ugovora. Promena Cenovnika, ni u kom slučaju se ne odnosi na usluge za koje je naknada već uplaćena u skladu sa odredbama Ugovora. Korisnik je saglasan da prihvata sve nastale promene, ukoliko u roku od 3 dana od postavljanja obaveštenja o promeni, ne obavesti BeotelNet e-mailom na adresu adsl-info@isp.beotel.net.
 6. Korisnik potpisom Ugovora neopozivo potvrđuje da za vreme kada je Korisniku ograničen ili privremeno ukinut servis zbog neizmirenih obaveza BeotelNet ADSL servis će se tarifirati po punoj ceni važećeg paketa.
 7. Ukoliko korisnik ne bude plaćao Uslugu duže od 30 dana BeotelNet ima pravo da otkaže port i korisnika duži za neizmirene obaveze po punoj ceni važećeg paketa.

8. Promotivne akcije

Za vreme promotivnih akcija nije moguće ostvariti druge popuste kao ni uslugu parkiranja (održavanja porta). Mesečna naknada za korisnike BeotelNet ADSL promotivnih akcija plaća se shodno cenovniku pripadajućoj promotivnoj akciji i smatra se sastavnim delom ovog Ugovora.

9. Nedozvoljeno ponašanje Korisnika

 1. Ponašanje Korisnika smatra se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio BeotelNet. Takođe nije dozvoljeno ponašanje Korisnika koje na bilo koji način ugrožava rad ili nanosi štetu opremi BeotelNeta.
 2. Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup; ukoliko se njime vrši povreda autorskih prava i prava industrijske svojine; ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije; ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava.
 3. Ukoliko po svojoj oceni BeotelNet zaključi da se Korisnik ponaša na nedozvoljeni način, BeotelNet ima pravo da Korisnika upozori da sa nedozvoljenim radnjama odmah prestane kao i da suspenduje korišćenje servisa do daljnjeg.
 4. BeotelNet ima pravo da podatke o Korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid za to ovlašćenim zainteresovanim licima.
 5. Ukoliko Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem BeotelNet ima pravo da trajno isključi Korisnika i u tom slučaju Korisnik nema nikakva prava na povraćaj iznosa naknade koji do raskida Ugovora nije stigao da iskoristi. Korisnik je odgovoran i za svu štetu koju prouzrokuje ovakvim svojim ponašanjem.
 6. Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način, odgovara isključivo korisnik.

10. Otkaz ugovora

 1. Po isteku roka o minimalnom trajanju korišćenja BeotelNet ADSL servisa definisanog ugovorom, svaka strana ima pravo jednostranog raskida, pri čemu otkazni rok iznosi 30 dana od dana prijavljivanja raskida ovog Ugovora, a za koji rok je Korisnik obavezan da plati korišćenje BeotelNet ADSL servisa za taj period, pod pretnjom prinudnog izvršenja.
 2. Čin raskida ugovora ne oslobađa ni jednu ugovornu stranu od ispunjavanja svih ugovorom prihvaćenih obaveza dospelih do dana prestanka važnosti ugovora.
 3. Pri raskidu Ugovora korisniku se na njegov zahtev, najkasnije 5 dana pre isteka aktivne pretplate, može izdati migracioni kod (MIK), ukoliko je korisnik vratio opremu. MIK koji je izdat korisniku pri raskidu Ugovora, važiće do isteka njegove ADSL pretplate (bez obzira na period važenja naznačen na potvrdi).
 4. U slučaju otkaza telefonskog priključka na kojem je realizovan ADSL servis po bilo kom osnovu, Korisnik se ne oslobađa od ispunjavanja svih ugovorom prihvaćenih obaveza.
 5. Po raskidu ugovora Korisnik prestaje da koristi usluge i u obavezi je da vrati vrati zaduženu opremu i izmiri sva svoja dugovanja prema BeotelNetu koja su proistekla iz korišćenja usluga.
 6. BeotelNet zadržava pravo da bez obaveštenja Korisniku ukine korisničko ime i prestane sa pružanjem usluge u slučaju raskida ugovora, nedozvoljenog ponašanja Korisnika, ukoliko Korisnik zloupotrebljava ili ugrožava funkcionalnost mreže ili ugrožava rad ostalih korisnika nepridržavanjem uputstava izdatih od nadležnih organa.
 7. Korisnik ima pravo da raskine ugovor bez naknade 14 dana od potpisivanja ugovora uz obavezu vraćanja preuzete opreme u stanju u kojem je preuzeo, u suprotnom Korisniku će se naplatiti odgovarajuća naknada za oštećenu opremu, po cenovniku navedenom u članu 6.
 8. Prestankom važenja ugovora ne prestaju i obaveze koje su nastale a nisu izvršene za vreme njegovog trajanja.

11. Ograničenje odgovornosti Beotelneta

 1. BeotelNet ne odgovara za zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče.
 2. BeotelNet ne odgovara za nepravilno funkcionisanje ADSL priključka korisnika ukoliko do problema u radu dođe iz razloga više sile, odnosno razloga na koje BeotelNet ne može da utiče.
 3. BeotelNet ne odgovara za povredu prava privatnosti i sigurnost Korisnika koju izvrši treće lice na štetu korisnika usluga putem Interneta.
 4. Korisnik snosi sve obaveze za telefonski priključak (noseći broj) shodno ugovoru sa Telekomom Srbije
 5. U slučaju prekida nosećeg broja BeotelNet ne snosi odgovornost za prekid rada ADSL servisa.
 6. BeotelNet ne odgovara za privremeni ili potpuni prekid ADSL servisa, ako je to izazvano:
  • u delu veze, odnosno opremi koja nije u nadležnosti provajdera;
  • neispunjenjem Ugovora od strane Korisnika usluga prema Telekomu Srbije u pogledu korišćenja nosećeg broja i prekida ili gubitka prava korišćenja nosećeg broja čime Korisnik automatski ne može koristiti ADSL;
  • promenom broja i/ili seobe telefonskog priključka;
  • promenom tipa Korisnikove linije (zamena analognog priključka za bazni ISDN i obrnuto);
  • promenom vlasnika telefonskog priključka;
  Ukoliko se desi neki od slučajeva navedenih u članu 11.6., potrebno je da Korisnik o tome obavesti BeotelNet, kako bi bili preduzeti potrebni koraci u cilju rešavanja problema, ukoliko je to moguće.
 7. BeotelNet ne odgovara za prekid rada ADSL servisa Korisnika u slučajevima:
  • kada prekid nastupi kao posledica radova BeotelNeta na infrastrukturi svoje mreže pod uslovom da BeotelNet o tome blagovremeno obavesti korisnika (jedan dan pre otpočinjanja radova) i da prekid ne traje duže od 24h;
  • kada prekid nastupi kao posledica radova Telekoma Srbije na mrežnoj infrastrukturi i u slučajevima kada Telekom Srbije blagovremeno ne obavesti BeotelNet o potrebnim radovima.

12. Prelazne i završne odredbe

Ugovorne strane ne mogu svoja prava i obaveze po ovom Ugovoru prenositi na treća lica, niti treća lica mogu postupati po ovom Ugovoru. Izuzetak mogu biti samo slučajevi kada se prenos izvrši uz obostranu saglasnost Ugovornih strana o čemu mora postojati odgovarajuća pisana dokumentacija.

Komunikacija ili obaveštavanja ugovornih strana po svim pitanjima bitnim za sprovodjenje Ugovora, vršiće se isključivo u pisanoj formi, sa kojom se izjednačuje i slanje obaveštenja putem elektronske pošte na e-mail adresu Korisnika navedenu u Ugovoru ili isticanjem obaveštenja na veb strani www.beotel.net.

ADSL Express

Potpuno besplatno isporučujemo na Vašu kućnu adresu paket za aktivaciju korisničkog Ugovora! Ukoliko niste u mogućnosti da posetite naše prodajno mesto, u roku od jednog radnog dana dostavljamo Vam na kućnu adresu sve što je potrebno za povezivanje na ADSL Internet. ADSL Express je posebno pogodan za korisnike koji u blizini nemaju prodajno mesto BeotelNeta.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 011/ 4255-000 ili putem e-mail-a: adsl-info@isp.beotel.net.